Algemene voorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst behandelt de algemene voorwaarden van VZW Sweetart Straattheater en www.sweetart.info en is geldig vanaf 1 januari 2016.

VZW Sweetart Straattheater is gevestigd te Oostende (Belgiė). Door het bezoeken van onze website alsook door het gebruik van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door VZW Sweetart Straattheater en zijn per ingang van datum van wijziging in de gewijzigde vorm van kracht.

1. Algemene bepalingen

1.1 Onder 'opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon of (rechts-)personen die met VZW Sweetart Straattheater een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en bijgevolg, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

1.3 Onder 'optreden' worden alle diensten die VZW Sweetart Straattheater aanbiedt verstaan.

1.4 Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere per email of schriftelijk bij VZW Sweetart Straattheater door derden bevestigde boeking.

1.5 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en artiest. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door VZW Sweetart Straattheater.

2. Boeking en optreden

2.1 VZW Sweetart Straattheater verplicht zichzelf voor de aanvang van het optreden tijdig aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties en -hinder, oponthoud als politiecontrole(s), omleidingen, weersomstandigheden en andere niet genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kan VZW Sweetart Straattheater niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, kosten of mindering van inkomsten die zou kunnen opgelopen worden.

2.2 Na afloop van het optreden dient VZW Sweetart Straattheater in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen te beginnen. Extreme wachttijd wordt gefactureerd.

2.3 Opdrachtgever staat in voor parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal ongeveer 100 meter, in de mate van het mogelijke) van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever VZW Sweetart Straattheater verkeerde aanwijzingen geeft met een boete of wegsleping van voertuig tot gevolg zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.

2.4 Niet of laattijdig optreden of verlaten van het optreden als directe oorzaak van de bepalingen in 2.1 en 2.3 kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij VZW Sweetart Straattheater. VZW Sweetart Straattheater behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid de kosten aan de opdrachtgever door te factureren.

2.5 Indien een optreden niet kan door gaan of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (na beoordeling door VZW Sweetart Straattheater en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van VZW Sweetart Straattheater doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

2.6 VZW Sweetart Straattheater heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem betaalde bedrag.

3. Voorbehouden rechten

3.1 Alle uitvoerings- en auteursrechten van VZW Sweetart Straattheater bij een optreden berusten bij VZW Sweetart Straattheater. Zonder voorafgaandelijke toestemming is het niet toegestaan een optreden te filmen of te fotograferen. Foto- en beeldmateriaal dusdanig gemaakt, dient vrij en kosteloos beschikbaar gesteld te worden aan VZW Sweetart Straattheater, die deze vrij kan gebruiken ter promotie (bvb. website, ...).

3.2 Gemaakte, unieke creaties door VZW Sweetart Straattheater blijven eigendom van VZW Sweetart Straattheater en mogen, mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming, niet gereproduceerd of tentoongesteld worden.

3.3 Het is niet toegestaan enigerlei beeld- en tekstmateriaal van de website, zonder toestemming, te kopiėren en te gebruiken.

4. Betaling en incassokosten

4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VZW Sweetart Straattheater aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VZW Sweetart Straattheater aangegeven. VZW Sweetart Straattheater is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, met een minimum van 25 euro en waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend. Indien de wettelijke rente hoger is, wordt hierop berekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.2 VZW Sweetart Straattheater heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VZW Sweetart Straattheater kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VZW Sweetart Straattheater kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.3 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VZW Sweetart Straattheater verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, aangetekend en binnen de 7 dagen na ontvangst, schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien VZW Sweetart Straattheater echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4.5 De annuleringsregeling is van toepassing op elke gemaakte overeenkomst tussen opdrachtgever en VZW Sweetart Straattheater. Bij annulering zullen de volgende percentages worden gehanteerd en gefactureerd: bij annulering tot 60 dagen voor de activiteit of het evenement: 0% van het afgesproken factuurbedrag; bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de activiteit of het evenement: 40% van het afgesproken factuurbedrag; bij annulering van 30 dagen tot 15 dagen voor de activiteit of het evenement: 60% van het afgesproken factuurbedrag; bij annulering van 14 dagen tot 7 dagen voor de activiteit of het evenement: 80% van het afgesproken factuurbedrag; bij annulering minder dan 7 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement wordt de factuur voor 100% opeisbaar.

5. Klachten en bevoegde rechtbank

Klachten kunnen per e-mail worden verzonden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, naar aanleiding van een optreden of het gebruik van de website zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechterlijke arrondisement Brugge. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

VZW Sweetart Straattheater - 01/01/2016

 

 

 • Ballonnen

  Ballonartiest Sweetart maakt supermooie ballonfiguren op alle kinderfeestjes, verjaardagen, bedrijfsfeesten, recepties, braderies, bruiloften, ... Kortom, overal waar het maar feest is!

  Lees meer...
 • Steltentheater

  De zeepbellenman is een personage op hoge stelten. Als kortstondige kadootjes plukt hij zeepbellen uit de lucht die iedereen bekoren en met verbazing en blijdschap vervullen.

  Lees meer...
 • Reuzezeepbellen

  Een dipje in de magische vloeistof en de pret kan beginnen! De kinderen kunnen zelf naar hartelust grote zeepbellen maken. Plezier en verwondering gegarandeerd!

  Lees meer...
 • Hairwraps

  Een touwvlechtje is niet zomaar een touwvlechtje! Sweetart biedt een grote variëteit. Zo is er keuze uit 30 modellen in 5 verschillende stijlen. Eigen kleurkeuze en diverse kleurencombinaties zijn perfect mogelijk.

  Lees meer...
 • Workshops

  Sweetart brengt een creatieve, leerrijke en amusante workshop voor kinderen en/of volwassenen.

  Lees meer...

 

Welkom op de website van VZW Sweetart Straattheater!

Sweetart brengt animatie voor jong en oud, voor kleine en grote groepen, zowel binnen als buiten. Feesten en evenementen worden op unieke wijze ingevuld met activiteiten die iedereen zich nog lang zal herinneren!

Naast ballonfiguren, steltenacts, reuzezeepbellen en hairwraps kunt u bij Sweetart ook terecht voor creatieve workshops voor kinderen en volwassenen. 

Wilt u weten wat Sweetart allemaal voor u kan betekenen, blader dan gerust eens doorheen de website, stuur een mailtje met uw vraag naar mail@sweetart.info of bel naar 0487 54 15 37. Laat u verrassen met Sweetart!